Nowy Sącz, dnia 2008 – 07 – 29

 

I K 110/60/08

 

Konkurs na stanowisko analityka

 

OGŁOSZENIE

     Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu

 

                  Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu, ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – stażysty o specjalności analityk kryminalny w Dziale d/s Informatyzacji i Analiz w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, na które dysponuje dwoma wolnymi etatami.

Na stanowisku pracy co, do którego ogłoszono konkurs, do zakresu zadań należy:

-  informatyka sprzętowa i merytoryczna obsługa zewnętrznych baz danych

   CBD–SIP, PESEL, REGON, KRS, KCIK oraz poczty elektronicznej

   Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu,

- techniczna i informatyczna obsługa czynności związanych z zastosowaniem

  w postępowaniach karnych technik informatycznych,

- wykonywanie analiz kryminalnych w postępowaniach karnych.

 

Wymagania konieczne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- nieposzlakowana opinia,

- niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne, a w tym za przestępstwo  

  skarbowe,

- przeciwko osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy nie może być  

  prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

  lub przestępstwo skarbowe,

- wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,

- zdolności analityczne,

- znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się

  sprzętem komputerowym,

- kreatywność, komunikatywność, odporność na stres,

- wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,

- umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowe preferencje:

- wykształcenie wyższe informatyczne, prawnicze lub ekonomiczne,

- znajomość najnowszych technik informatycznych, a w szczególności  

  wykorzystywanych w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości,

- doświadczenie w pracy śledczej, certyfikat bezpieczeństwa,

- doświadczenie zawodowe na stanowiskach informatyczno - analitycznych.

 

 

Wymagane dokumenty

- wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie,

- kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej PO w dziale

  aktualności, adres: www.prokuratura-nowysacz.pl),

- własnoręcznie napisany życiorys,

- kserokopia dowodu osobistego,

- odpis lub poświadczone kserokopie dyplomu ukończenia studiów,

- kserokopie świadectw dyplomów zaświadczeń, certyfikatów potwierdzających

  doświadczenie zawodowe, posiadane umiejętności i uprawnienia,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych oraz

  o niekaralności,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

  osobowych.

      

         Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 21 sierpnia 2008 r. bezpośrednio w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a na biurze podawczym pok. 223 lub przesłać na adres Prokuratury drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Konkurs składa się z trzech etatów:

 

-  etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia

   wymagań formalnych przystąpienia do konkursu,

-  etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności,

-  etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Komisja

   w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania

   w praktyce jego wiedzy na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs.

           

     Lista osób zakwalifikowanych do II i III etapu konkursu wraz

z terminem ich przeprowadzenia zostanie przez Komisję ogłoszone publicznie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu  adres: www.prokuratura-nowysacz.pl  .

 

           Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu po przeprowadzeniu III etapu.

 

                                                                             

 

    Prokurator Okręgowy

                                                                                        Janusz Iwiński

                                                                 

 

 

JP/dp