Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu

33-300 NOWY SĄCZ
ul. Jagiellońska 56a

tel. 18 41 41 000
       18 443 49 32

fax. 18 41 41 004
       18 443 52 17


e-mail: okregowa@nowy-sacz.po.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka PodawczaPisma procesowe kierowane w trybie kodeku postępowania karnego powinny zawierać (art. 119§1 kodeksu postępowania karnego)

  1. oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy,
  2. oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo,
  3. treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem,
  4. datę i podpis składającego pismo.

§ 2. Za osobę, która nie może się podpisać, pismo podpisuje osoba przez nią upoważniona, ze wskazaniem przyczyny złożenia swego podpisu.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie w Biurze Podawczym Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, pocztą na wskazany wyżej adres, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na okregowa@nowy-sacz.po.gov.pl, a także w formie ustnej do protokołu.

Skargę na inne organy niż organy prokuratury przyjmuje się do protokołu tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy uzasadniają podjęcie czynności przez prokuratora. W pozostałych przypadkach informuje się skarżącego, jaki organ jest właściwy do rozpatrzenia skargi lub o przysługujących mu środkach prawnych.